music

Saturday, 15 September 2012

lirik Huan xi gan lu (2/8)


lirik guan yin keng


7goddessproject.wordpress.com
Long tian fu fa zhan liang bian
Zhu fo pu sha huan xi tian
Bao you bao you qi gang tai
Bao you bao you qi gang tai
Guan yin pu sha guan yin pu sha
Da ci da bei guan yin pu sha
Huan xi ri huan xi tian
Zhu fo pu sha huan xi tian
Bao you bao you tai min an
Bao you bao you feng hao yu shun
Guan yin pu sha guan yin pu sha
Da ci da bei guan yin pu sha
Xiang hua ying hua qing
Zhu fo pu sha jie gong qing
Bao you bao you he jia ping an
Bao you bao you he jia ping an
Guan yin pu sha guan yin pu sha
Da ci da bei guan yin pu sha

lihat video

sumber : youtube

No comments:

Post a Comment